Lagstiftning och regelverk kopplat till riskhantering och brandskydd kan i vissa fall vara både komplext och svåröverskådligt. När ni vänder er till våra konsulter är vårt mål att tydliggöra och sammanställa vad som gäller för er verksamhet, vad som är lagkrav och vad som är rekommendationer. Ni får en skriftlig dokumentation på vår bedömning tillsammans med ett åtgärdsförslag.

 

Underlag vi utgår ifrån är:

Lag om skydd mot olyckor (2003:778)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Boverkets Byggregler (BFS 2016:13)

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)

Belysning – Nödbelysning (SS-EN 1838)

Brand och räddning – Handbrandsläckare (SS 3656)

Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179)

Brandgasventilatorer – Kontroll av termisk brandgasventilation (SS 883007:2015)

Underhåll av inomhusbrandposter (SS-EN 671-3)

Regler för brandlarm (SBF 110:8)

SVEBRA – Val och placering av brandsläckare (SV-RI 2015:1)