Allmänt

 1. Dessa villkor ("Köpvillkor", ”Försäljningsvillkor” eller ”Avtal”) gäller för alla företagsköp (”B2B”) från Simplyfire AB under varumärket och marknadsplatsen ”Simplyfire”, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559095-7337 (nedan kallat ”Säljare”, ”vi” eller ”oss”).
 2. När du köper varor och tjänster från oss samtycker du till att du utför köpet som ett företag för affärsändamål. Som företagskund kommer inte köp som du gör från oss att dra nytta av det lagstadgade skyddet som finns tillgängligt för konsumenterna enligt tillämpliga lagar för konsumentköp eller konsumentskydd.
 3. Vi gör enbart affärer enligt dessa Försäljningsvillkor. Alla andra villkor, inklusive villkor som ingår i dina individuella inköpsordrar, avvisas uttryckligen. Vi är inte skyldiga att acceptera någon beställning som du gör hos oss eller att erbjuda kredit.
 4. Varor och tjänster beror på tillgänglighet och kan variera från de som presenteras på hemsidan. Du är ensamt ansvarig att avgöra lämpligheten hos beställda varor eller tjänster. Vi ansvarar inte för sådan lämplighet. Du samtycker till att vi inte ansvarar för några tillhandahållna råd i samband med beställning av varor eller tjänster.
 5. Även om vi gör rimliga kontroller för att undvika fel ska du observera att vi förbehåller oss rätten att annullera eller neka beställningar för artiklar som visas på vår webbplats eller i någon annan försäljnings- eller marknadsföringskanal med ett felaktigt pris eller med någon annan felaktig information.
 6. Inget avtal ingås med dig förrän du får en orderbekräftelse. Om vi gör ett misstag ger vi dig möjlighet att antingen: (i) annullera din beställning och erhålla en återbetalning av alla summor som betalats i förväg; och/eller (ii) göra beställningen på nytt till korrekt pris/enligt korrekta villkor.

Priser och betalning

 1. Våra annonserade och på annat sätt angivna priser inkluderar inte mervärdesskatt (”moms”).
 2. Vi accepterar kortbetalningar med American Express, Visa, Mastercard, Apple Pay och Maestro. Vi erbjuder även fakturaköp via Klarna.
 3. Varor eller tjänster köpta på kredit måste betalas enligt Klarnas betalningsvillkor. Vi kan när som helst och av vilken orsak som helst återta kreditalternativet.
 4. Om du inte har betalat en faktura vid förfallodagen förbehåller vi oss rätten att, utöver annan rätt eller åtgärd som kan vara tillgänglig för oss, göra att alla utestående fakturor förfaller till betalning.
 5. Vi kan dela information om kundkredithistorik med relevanta kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss också rätten att genomföra en kreditkontroll hos ett relevant kreditupplysningsföretag vid beställning.
 6. Vi förblir ägare av köpta varor tills du både har betalat för sådana varor i sin helhet samt erlagt alla andra utestående betalningar enligt något avtal eller någon överenskommelse. För att undvika tvivel behåller vi säkerheten för alla obetalda köp (säljpant). Detta utgör en individuell grund för indrivning av skuld, vilket ger oss rätten att från de berörda myndigheterna anhålla om ett beslut och genomdrivande av återlämning av lös egendom.
 7. Fram tills äganderätten övergår till dig är du skyldig att: (i) hålla varorna förvarade separat och tydligt identifierbara som tillhörande oss; (ii) inte ta bort några varumärken eller identifieringsmärken; (iii) hålla dem helt försäkrade för deras fulla ersättningsvärde mot förlust, skada eller förstörelse; (iv) inte sälja, överföra, debitera, inteckna, pantsätta eller bevilja någon pant för varorna. Detta gäller alla varor vi levererar till dig och för alla pengar på grund av transaktioner med dig.
 8. Enligt den aktuella lagen om dröjsmålsränta och lagstadgat återkrav kan vi utöva vår lagstadgade rätt att ta ut ränta och en kompensationsavgift på alla förfallna fakturor.

Leverans

 1. Frakt ingår i priset om inget annat anges. Beställningar som erhålls före kl. 12:00 på arbetsdagar behandlas normalt samma dag. Beställningar som görs på helger eller helgdagar behandlas normalt nästa arbetsdag. Varor i lager levereras normalt inom tre arbetsdagar efter bearbetning. Standardleverans sker till lämplig godsmottagning, reception eller butiksyta på bottenvåning. Meddela oss i förväg om du har några speciella leveranskrav, det kan tillkomma en extra kostnad.
 2. Vi gör vårt bästa för att uppfylla leveranstider som du har avtalat om, men vi tar inte ansvar för eventuella förseningar. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om eventuella försenade leveranser och bekräfta en ny leveranstid med dig.
 3. Om varorna inte anländer, är ofullständiga eller skadade måste du lämna in ett klagomål till kundtjänst inom 14 dagar efter mottagen eller förväntad leverans.
 4. Risken övergår till dig vid leverans. Efter leverans är du ansvarig för att skydda och försäkra varorna mot förlust, skada eller förstörelse.

Annullering

 1. Du kan inte annullera en utförd beställning efter att varorna har skickats om inte vår kundtjänst eller säljrepresentant samtycker till detta skriftligen.
 2. Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen.

Returer och fel

 1. Vår kundtjänst kommer i rimlig omfattning verka för att ta vara på köparens rättigheter gentemot tillverkare och underleverantörer.
 2. Vid retur av varor ska dom returneras i samma skick som dom levererades och på köparens bekostnad.
 3. Vi accepterar inte retur av speciella eller anpassade varor, förbrukningsvaror eller produkter som du i förväg samtycker till att de inte kan annulleras eller returneras. Begränsningarna gäller inte för felaktiga eller defekta produkter.
 4. Om du inte är nöjd med några tjänster som vi har tillhandahållit dig måste du omedelbart meddela oss skriftligen (och under alla omständigheter inom 30 dagar efter det att tjänsterna har slutförts) och vårt enda ansvar gentemot dig ska vara att återutföra eventuella defekta tjänster.
 5. Utan att det påverkar andra bestämmelser i detta avtal, utgör åtgärderna i detta avsnitt om returer och fel dina enda och exklusiva åtgärder när det gäller problem som du upplever med de varor och tjänster som tillhandahålls av oss.

Garanti

 1. Du får fördelen med tillverkarens garanti för alla varor vi säljer. Observera att vi inte tillhandahåller några garantier för varorna och att alla andra garantier och löften, antingen uttryckliga eller underförstådda, härmed undantas i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Ansvarsbegränsning

 1. Vi accepterar retur av felaktiga varor under en period på 14 dagar från leveransdatum och vårt ansvar kommer att vara begränsat till reparation eller utbyte av varorna eller återutförande av defekta tjänster.
 2. Vi frånsäger oss allt ansvar (och utesluter härmed allt ansvar) för särskilda, indirekta eller följdförluster av något slag eller för förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller rykte (och i varje fall oavsett om det klassificeras som direkt eller indirekt och oavsett hur det uppstår, inklusive i samband med kontraktsbrott eller försumlighet).
 3. Vårt maximala totala ansvar gentemot dig enligt detta avtal ska begränsas till värdet på de varor eller tjänster som ger upphov till fordran.

Produktansvar

 1. Simplyfire ansvarar endast för produktansvar avseende levererade varor i den mån sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.
 2. Skulle Simplyfire hållas ansvarig för produktskada i förhållande till tredje part är kunden skyldig att hålla Simplyfire skadeslös för det ansvar som Simplyfire kan komma att åläggas, vilket är högre än Simplyfires ansvar enligt ovanstående bestämmelser. Kunden är skyldig att bli stämd/stämd vid samma domstol/skiljedom, som handlägger ett eventuellt produktansvarskrav mot Simplyfire från tredje man i samband med varor som Simplyfire levererar via kunden till tredje man.
 3. Simplyfires ansvar är beloppsmässigt begränsat till försäkringsbeloppet för Simplyfires produktansvarsförsäkring, om inte annat följer av tvingande lagbestämmelser.

Överföring och anlitande av underleverantör

 1. Rättigheter eller skyldigheter som anges i det här avtalet får inte överföras utan vårt skriftliga föregående godkännande. Vi kan med föregående skriftligt meddelande till dig överlåta våra rättigheter och skyldigheter till en tredje part.
 2. Vi har rätt att använda underleverantörer för att fullgöra alla eller några av våra skyldigheter enligt avtalet. Vi förblir ansvariga gentemot dig i enlighet med detta avtal för våra underleverantörers handlingar och underlåtenheter.

Variationer

 1. Inga ändringar av detta avtal är giltiga såvida de inte godkänns av båda parterna skriftligen av en behörig representant.
 2. Vi förbehåller oss rätten att ibland ändra våra köpvillkor och om vi gör det kommer vi att uppdatera versionen på vår webbplats. Varje gång du gör en beställning från vår webbplats kommer du att anses ha godkänt den senaste versionen av våra webbplatsvillkor som visas innan du beställer. Den senaste versionen av dessa köpvillkor finns tillgänglig på vår officiella webbplats.

Lagstiftning

 1. Detta avtal och alla kontrakt som ingåtts enligt det är underkastade svensk lagstiftning och Stockholm tingsrätt har exklusiv behörighet i alla ärenden (oavsett om de är baserade på avtalsenliga eller icke-avtalsenliga rättigheter och skyldigheter).

Kontaktuppgifter

 • Kontaktuppgifter för kundtjänst:
  E-postadress: info@simplyfireab.se

  Vår företagsinformation är:
  Namn: Simplyfire AB
  Organisationsnummer: 559095-7337
  Företagsadress: Alpgatan 6, 265 31, Åstorp, Skåne län, Sverige

Fakturauppgifter:

PDF-faktura till lin2745@pdf.grantthornton.se