Verksamhetsklass - Klassificering av verksamhet eller verksamhet inom en byggnad som avser brandskydd

Byggnadsklass - Klassificeringen som tilldelas en byggnad baserat på dess brandskyddsegenskaper och kapacitet

Förstahandsredskap - De väsentliga verktygen eller enheterna som används som första insats i brandskyddsscenarier

Typskylt - En skylt som anger standard eller allmän typ av brandskyddsutrustning eller funktion

Tilläggsskylt - En kompletterande skylt som ger extra information om specifika brandskyddsåtgärder eller utrustning

Efterlysande skylt - En skylt designad för att förbli synlig i mörker, som hjälper till vid evakuering under nödsituationer

Hänvisningsarmatur - En belysningsenhet utformad för att fungera under strömavbrott eller nödsituationer, vilket underlättar säker evakuering

Nödljusarmatur - En belysningsenhet utformad för att fungera under strömavbrott eller nödsituationer, vilket underlättar säker evakuering

A-brand/släckare - En brandsläckare avsedd för klass A-bränder, som involverar vanliga brännbara material

B-brand/släckare - En brandsläckare avsedd för klass B-bränder som involverar brandfarliga vätskor

Brandlarm -  Ett system utformat för att upptäcka och varna de åkande om närvaron av brand eller rök

Utrymningslarm - Ett larmsystem speciellt avsett att signalera behovet av evakuering vid nödsituationer

Brandvarnare - En enhet utformad för att känna av närvaron av rök, vilket indikerar en potentiell brand

SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete - Strukturerade och systematiska insatser mot brandskydd inom en organisation eller byggnad

Branddörr - En specialdesignad dörr med brandbeständiga egenskaper för att förhindra brandspridning

EI30 - En klassificering som anger brandmotståndets varaktighet för ett byggnadselement (t.ex. dörr eller vägg) i 30 minuter

EI60 - En klassificering som anger brandmotståndets varaktighet för ett byggnadselement i 60 minuter

Fast släcksystem - Ett automatiserat brandskyddssystem utformat för att undertrycka eller släcka bränder utan mänsklig inblandning