I våra konsultationer och rådgivningar utgår vi från ett antal lagar, förordningar, allmänna råd och rekommendationer.

 

Lag om skydd mot olyckor (2003:778)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Boverkets Byggregler (BFS 2016:13)

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)

Belysning – Nödbelysning (SS-EN 1838)

Brand och räddning – Handbrandsläckare (SS 3656)

Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179)

Brandgasventilatorer – Kontroll av termisk brandgasventilation (SS 883007:2015)

Underhåll av inomhusbrandposter (SS-EN 671-3)

Regler för brandlarm (SBF 110:8)

SVEBRA – Val och placering av brandsläckare (SV-RI 2015:1)